Περιεχόμενο ημέρας: Αύγουστος 7, 2017

Επιστολή σε Δ/ντη ΛΚΔΜ για αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος (έκτακτα καιρικά φαινόμενα καύσωνα)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς: Διευθυντή Διεύθυνσης                                                       Ημερ.:7.8.2017

          Εκμετάλλευσης ΛΚΔΜ                                                       Αριθ. Πρωτ: 5178

          κ. Στέφανο Παλαβό                                                                                                  

Θέμα: Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά  το θέρος

Κύριε Δ/ντα

Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που παραμένουν στην περιοχή μας, σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

Σας γνωρίζουμε ότι παραμένει σε ισχύ η με αρ. πρ. 10349/10-06-2009 εγκύκλιος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα:

«Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος»  και επισημαίνουμε την αναγκαιότητα εντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων σε όλους τους εργασιακούς χώρους, υπαίθριους και στεγασμένους, όπου αναμένεται ότι θα υπάρξει επιπλέον θερμική επιβάρυνση, λόγω υψηλών τιμών θερμοκρασίας-υγρασίας και ακτινοβολούμενης θερμότητας.

Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στις εργασίες σε υπαίθριους  χώρους και στις  εργασίες σε στεγασμένους  χώρους στις οποίες  μπορεί, λόγω της φύσης των παραγωγικών  διαδικασιών, να υπάρχει συνέργια επιβαρυντικού μικροκλίματος από υψηλές τιμές θερμοκρασίας – υγρασίας.  

Translate »

Pin It on Pinterest